Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Studio De Uitkomst.
 3. Dag: een kalenderdag.
 4. Herroepingsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de Overeenkomst.
 5. Studio De Uitkomst: de rechtspersoon Studio De Uitkomst. die via de Website producten op afstand aan consumenten aanbiedt
 6. Overeenkomst: de tussen Studio De Uitkomst en de Consument via de Website gesloten overeenkomst.
 7. Website/Webshop: de website studiodeuitkomst.nl.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Studio De Uitkomst
Ransdalerstraat 37
6311AW Ransdaal
06-12453394
info@studiodeuitkomst.nl
www.studiodeuitkomst.nl

IBAN: NL70 KNAB 0257 9790 69
KvK-nr.: 69173931
Btw-nr.: NL001907492B93

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van Studio De Uitkomst en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Studio De Uitkomst en de Consument.
 2. Studio De Uitkomst behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele eenzijdige wijzigingen gelden alleen voor toekomstige bestellingen. De meest recente versie van deze Voorwaarden zal steeds beschikbaar zijn via de Webshop. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die in de Webshop van toepassing wordt verklaard ten tijde van de plaatsing van de bestelling door de Consument.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. De producten die worden aangeboden in de Webshop vormen een aanbod van Studio De Uitkomst aan de Consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Webshop.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Studio De Uitkomst gebruik maakt van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Studio De Uitkomst kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals deze zijn weergegeven op de Webshop, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Studio De Uitkomst niet.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de eventueel daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Studio De Uitkomst onverwijld per e- mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Studio De Uitkomst treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch betaalt, zal Studio De Uitkomst daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren (het herroepingsrecht) gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, dan wel op de dag na de dag dat de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen, waarvan de Consument de verzegeling van de verpakking heeft verbroken.
 3. Indien de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktermijn aan Studio De Uitkomst te melden. Hiervoor kan de Consument gebruik maken van de bijgeleverde retourbon en deze retourbon ingevuld binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de gehele bestelling te retourneren aan Studio De Uitkomst. De Consument kan ook op iedere andere wijze binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn aan Studio De Uitkomst laten weten dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht bijvoorbeeld door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze (bijvoorbeeld per post of e-mail). Vervolgens zal hij de producten – compleet en voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking met aangehecht prijskaartje aan Studio De Uitkomst dienen te retourneren, conform de door Studio De Uitkomst verstrekte instructies op de Website.
 4. De Consument dient de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 2 bedoelde melding aan Studio De Uitkomst terug te zenden, bij voorkeur vergezeld van de ingevulde retourbon.
 5. Studio De Uitkomst biedt de Consument ook de mogelijkheid (uitsluitend op afspraak) om de producten die in de Webshop zijn besteld te ruilen of te retourneren in de Studio De Uitkomst winkel. De Consument dient in dit geval binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling een afspraak te maken om de producten af te leveren bij de Studio De Uitkomst winkel vergezeld met de ingevulde retourbon.
 6. Tijdens de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat redelijkerwijs nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te behouden. Hierbij heeft als uitgangspunt te gelden dat de consument het product slechts dusdanig mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
 7. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van lid 6.

 

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan de Consument de producten retourneren. De Consument is zelf verantwoordelijk voor de kosten van verzending.
 2. Indien de Consument de koopprijs voor het product reeds betaald heeft, zal Studio De Uitkomst onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping alle van de consument ontvangen betalingen terugbetalen.
 3. Studio De Uitkomst gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij de Consument instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is steeds kosteloos.

ARTIKEL 8 – DE PRIJS

 1. Als in het aanbod is aangegeven dat de vermelde prijzen een beperkte vermelde geldigheidsduur hebben, dan worden de prijzen van de door Studio De Uitkomst aangeboden producten tijdens die beperkte geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 9 – GARANTIE

 1. Een door Studio De Uitkomst, haar fabrikant of haar importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Studio De Uitkomst ten opzichte van Studio De Uitkomst kan doen gelden op grond van de wet of de Overeenkomst.
 2. Studio De Uitkomst staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat Studio De Uitkomst in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Studio De Uitkomst zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Studio De Uitkomst kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden is vermeld, zal Studio De Uitkomst zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen binnen de termijn van 3 à 5 werkdagen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn bij een artikel wordt gecommuniceerd.
 4. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval in ieder geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Studio De Uitkomst in ieder geval gehouden zijn het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, te restitueren.

ARTIKEL 11 – BETALING

 1. De Consument dient de betalingen aan Studio De Uitkomst volgens de in de bestelprocedure op de Webshop gegeven methoden te voldoen.
 2. Studio De Uitkomst behoudt zich het recht voor uitsluitend bepaalde typen betaling te accepteren, of een transactie te weigeren, indien adres- of kredietwaardigheidcontroles negatief resultaat hebben opgeleverd.
 3. Eventuele door de Consument na de levering van de producten (nog) verschuldigde bedragen dienen door de Consument te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studio De Uitkomst te melden.

ARTIKEL 12 – OVERIG

 1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun kracht.
 2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Studio De Uitkomst en de Consument worden vastgelegd.
 3. Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon, per bestelling is toegestaan. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere promotionele codes in combinatie te gebruiken.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.